Algemene voorwaarden

 1. Bewust Letselschadeadvocaten is een maatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Eindhoven (“Bewust Letselschadeadvocaten”).
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bewust Letselschadeadvocaten, ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet-juridisch) medewerker, bindend adviseur, mediator, arbiter.
 3. Onder Opdrachtgever in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan degene die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en – ook als dat niet dezelfde persoon is - degene ten behoeve van wie die werkzaamheden worden verricht.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede onherroepelijk bedongen ten behoeve van de maten en oud-maten van Bewust Letselschadeadvocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen en alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening betrokken zijn of waren.
 5. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 7. Tegenover de Opdrachtgever geldt uitsluitend Bewust Letselschadeadvocaten als opdrachtnemer, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
 8. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de voor de van Bewust Letselschadeadvocaten verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan. De Opdrachtgever vrijwaart Bewust Letselschadeadvocaten tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht.
 9. Indien in verband met de aan Bewust Letselschadeadvocaten opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Bewust Letselschadeadvocaten, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de Opdrachtgever en de nodige zorgvuldigheid betrachten bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers. Bewust Letselschadeadvocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Door de verlening van de opdracht machtigt de Opdrachtgever Bewust Letselschadeadvocaten onherroepelijk om de aansprakelijkheidsbeperking van de door Bewust Letselschadeadvocaten ingeschakelde derden te aanvaarden.
 10. Het honorarium dat de is verschuldigd aan Bewust Letselschadeadvocaten wordt – tenzij anders overeengekomen - berekend op basis van de aan de behandeling bestede tijd en het voor de betreffende advocaat of medewerker geldende uurtarief. Dit tarief varieert afhankelijk van hun functie, ervaring en specialistische kennis en van het belang van de zaak. Bewust Letselschadeadvocaten stelt de tarieven periodiek vast, die ook in lopende zaken vanaf dat moment zullen worden gehanteerd.
 11. In de regel brengt Bewust Letselschadeadvocaten de werkzaamheden maandelijks in rekening aan de opdrachtgever met een betalingstermijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de Opdrachtgever geacht in verzuim te zijn en is Bewust Letselschadeadvocaten gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden voor zakelijke opdrachtgevers gesteld op 15% van de declaratie met een minimum van € 100,00. De buitengerechtelijke kosten voor consumenten worden berekend op basis van de Wet Incassokosten (WIK).
 12. De door Bewust Letselschadeadvocaten ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht.
 13. Bewust Letselschadeadvocaten is steeds gerechtigd om één of meer verrekenbare voorschotten van de Opdrachtgever te verlangen voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening. Bij uitblijven van betaling daarvan is Bewust Letselschadeadvocaten gerechtigd om haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken, nadat zij dat van tevoren heeft aangekondigd. Het voorschot zal verrekend worden met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak, tenzij anders overeengekomen.
 14. Iedere aansprakelijkheid van Bewust Letselschadeadvocaten voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Bewust Letselschadeadvocaten of anderszins verband houdend met een aan Bewust Letselschadeadvocaten verstrekte opdracht is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Bewust Letselschadeadvocaten wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Bewust Letselschadeadvocaten komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid van Bewust Letselschadeadvocaten beperkt tot het in totaal aan Bewust Letselschadeadvocaten voldane honorarium in de betreffende opdracht, met een maximum van € 30.000,-. Partijen sluiten de mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW.
 15. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding van de in ieder geval twaalf maanden nadat de Opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Bewust Letselschadeadvocaten aansprakelijk is of zou kunnen zijn.
 16. Als een opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening of de hoogte van de declaratie van Bewust Letselschadeadvocaten, kan hij gebruik maken van de interne klachtenregeling van Bewust Letselschadeadvocaten, die op haar website is te raadplegen.
 17. Bewust Letselschadeadvocaten werkt volgens haar privacystatement, dat te vinden is op haar website.
 18. De diensten van Bewust Letselschadeadvocaten vallen mogelijk onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bewust Letselschadeadvocaten moet ongebruikelijke transacties melden zonder dat zij daar de betrokkenen over informeert. De Opdrachtgever vrijwaart Bewust Letselschadeadvocaten voor eventuele gevolgen daarvan, ook als achteraf blijkt dat de melding ten onrechte is gedaan.
 19. Na het afsluiten van de zaak zal Bewust Letselschadeadvocaten het dossier - al dan niet uitsluitend digitaal - gedurende een periode van twintig jaar (doen) bewaren. Aan het opvragen van oude dossiers uit het archief zijn kosten verbonden. Na het verstrijken van deze termijn kunnen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.
 20. Bewust Letselschadeadvocaten is op grond van de wet verplicht om de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Bewust Letselschadeadvocaten is nimmer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van een dergelijke door Bewust Letselschadeadvocaten gedane melding, ook niet als die achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De Opdrachtgever vrijwaart Bewust Letselschadeadvocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door de door Bewust Letselschadeadvocaten ten onrechte gedane melding.
 21. Bewust Letselschade Advocaten heeft geen derdengeldenrekening. Alle gelden bestemd voor Opdrachtgever dienen rechtstreeks overgemaakt te worden naar het bankrekeningnummer van de desbetreffende Opdrachtgever.
 22. Op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Bewust Letselschadeadvocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de Opdrachtgever of andere derde, is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, met dien verstande dat Bewust Letselschadeadvocaten bevoegd blijft om de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze bepaling bevoegd zou zijn. Dit onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.
 23. De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze Algemene Voorwaarden heeft steeds gelding boven een anderstalige versie daarvan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Bewust Letselschadeadvocaten: www.bewustlsa.nl

Eindhoven, 1 december 2019

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch