Schadevergoeding bedrijfsongeval

Soms is een werkomgeving niet veilig genoeg en daardoor kan een arbeidsongeval plaatsvinden. Bent u betrokken bij een arbeidsongeval en heeft u hierdoor schade opgelopen? In de meeste gevallen heeft u dan recht op een schadevergoeding. Wij kunnen snel inschatten of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding bij een bedrijfsongeval. Wilt u direct uw zaak bespreken met een van onze letselschadespecialisten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
[CTA]

Voorbeelden bedrijfsongevallen

Iedereen zou moeten werken in een veilige werkomgeving. Helaas is dit lang niet altijd het geval. Soms is de ruimte waarin gewerkt wordt niet veilig ingericht, waardoor iemand gewond raakt. Het kan ook voorkomen dat er geen beschermingsmiddelen tegen letsel beschikbaar worden gesteld. U kunt bij beschermingsmiddelen tegen letselschade denken aan:

 • schoenen met stalen neuzen
 • schoenen met een antislipzool
 • helmen
 • harnassen
Bedrijfsongeval schadevergoeding

Soms zijn deze beschermingsmiddelen wel verstrekt, maar loopt een werknemer toch letsel op. Bijvoorbeeld bij:

 • het werken op hoogte
 • het werken met machines zoals een vrachtwagen, heftruck of elektrische pompwagen (EPT)

Het gaat dan al vaak om blijvend letsel door het bedrijfsongeval.

Wat moet er gebeuren in geval van letselschade door een bedrijfsongeval?

Wat moet de werkgever doen bij opgelopen letsel?

Meestal is het direct duidelijk als er een ernstig bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. In dat geval moet de werkgever het bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren, zodat de Arbeidsinspectie op de werkplek onderzoek kan doen naar de toedracht van het bedrijfsongeval. Grote werkgevers leggen vaak zelf ook al direct belangrijke informatie vast in een ongevallenrapport. U hebt recht op een kopie daarvan.

Wat kunt u zelf doen als u bij een bedrijfsongeval letselschade hebt opgelopen?

Als u het vermoeden hebt dat het bedrijfsongeval niet is onderzocht en gemeld bij de Arbeidsinspectie, is het verstandig om:

 • de contactgegevens te (laten) noteren van de collega's die getuige waren van het arbeidsongeval
 • foto's te (laten) maken van de werkplek voordat deze wellicht wordt aangepast
 • het bedrijfsongeval zelf te melden bij de Arbeidsinspectie

Als u zelf in het ziekenhuis ligt, kunt u aan een bevriende collega, partner of ouder vragen om dit voor u te doen.

Waar blijkt de toedracht van het bedrijfsongeval nog meer uit?

Soms komt kort na een arbeidsongeval met letselschade ook de politie ter plaatse. De politie-agenten maken dan veelal een meldingsrapport op, waarin ze kort noteren wat ze hebben vernomen over wat er is gebeurd. Dit rapport kan opgevraagd worden bij de politie.

Als verder de ambulance ter plaatse komt in verband met het letsel, noteert het ambulancepersoneel meestal ook kort iets over hoe het letsel is opgelopen. Ook het formulier van de ambulancerit kan worden opgevraagd.

Tot slot wordt ook op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis kort genoteerd hoe het letsel is ontstaan. Ook dat verslag kan worden opgevraagd.

Aansprakelijke partij

Als een werknemer letsel oploopt onder werktijd is de werkgever daarvoor aansprakelijk, tenzij deze haar zorgplicht niet heeft geschonden of de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Dit laatste gaat dus verder dan eigen schuld en van opzet of bewuste roekeloosheid is vrijwel nooit sprake. Het is namelijk normaal dat werknemers soms even minder goed opletten.

De werkgever heeft de zorgplicht om hier rekening mee te houden en instructies geven over hoe er veilig gewerkt moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • goede trainingen te verzorgen of aan te bieden
 • duidelijk op papier zetten wat de juiste werkwijze is (in bijvoorbeeld een handboek)
 • er toezicht op houden dat de instructies worden opgevolgd

Het is aan de werkgever om te bewijzen dat zij hieraan (en dus aan haar zorgplicht) heeft voldaan.

Als u een uitzendkracht bent, is het uitzendbureau uw formele werkgever en het bedrijf waar u werkt de materiële werkgever. U kunt dan zowel de formele werkgever als de materiële werkgever aansprakelijk stellen. Daarover leest u hieronder meer.

Werkgever aansprakelijk stellen na bedrijfsongeval

Gemiste inkomsten merkt u meestal nog niet direct, maar toch ontstaan er vaak al snel verschillende kostenposten door het bij het bedrijfsongeval opgelopen letsel. Denk bijvoorbeeld aan de volgende schadeposten:

 • kosten in verband met een ziekenhuisopname (kleding, bloemen, parkeerkosten etc.)
 • reiskosten in verband met bezoeken aan artsen en therapeuten
 • kosten in verband met huishoudelijke hulp (maar ook voor onbetaalde huishoudelijke hulp moet de aansprakelijke partij een vergoeding betalen)
 • kosten in verband met extra opvang voor de kinderen
 • medische kosten

Bij medische kosten kunt u denken aan:

 • het eigen risico
 • kosten voor de fysiotherapie
 • kosten in verband met de huur of aanschaf van hulpmiddelen (zoals een bed in de woonkamer, een rolstoel, een rollator en krukken)

U moet aanspraak maken op vergoeding van deze schadeposten. Dit doet u door de werkgever aansprakelijk te stellen voor het bedrijfsongeval. Hiervoor dient een brief geschreven te worden aan de werkgever. Die zal de brief doorsturen aan haar verzekeraar en het ongeval daar melden. De verzekeraar zal dan beoordelen of de werkgever voor het arbeidsongeval aansprakelijk is. 

Vaak vrezen mensen de goede verstandhouding met hun werkgever te verliezen als zij deze aansprakelijk stellen. Een werkgever heeft daar echter vrijwel altijd begrip voor als er sprake is van letselschade en is daar ook vrijwel altijd voor verzekerd. Zijn verzekeraar zal dan de schadevergoeding betalen.

Juridische bijstand bij letselschade claimen

Schadevergoeding na bedrijfsongeval krijgt u alleen als de werkgever aansprakelijk is voor uw letselschade. Het is daarom belangrijk om direct de hulp in te schakelen van een letselschade advocaat.

Als de aansprakelijkheid is erkend of door de rechter is vastgesteld, dan moet de werkgever (of haar verzekeraar) de schade vergoeden. Een letselschade advocaat helpt u om uw schadeclaim te onderbouwen en zo de maximale schadevergoeding te realiseren. De kosten van de letselschade advocaat maken onderdeel uit van uw schade en moeten ook door de werkgever (of haar verzekeraar) vergoed worden. Heeft u letselschade door een bedrijfsongeval en wilt u uw schade vergoed krijgen?

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.

schadevergoeding bedrijfsongeval

Hoogte van de schadevergoeding na een bedrijfsongeval

De totale letselschadevergoeding na een arbeidsongeval bestaat altijd uit een vergoeding voor:

 • materiële schade
 • immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd)

Materiële schadevergoeding

Hierboven staan al wat voorbeelden van materiële schade door letsel. Na verloop van tijd komen hier - zeker als er sprake is van blijvende gevolgen - vaak bij:

 • verlies van arbeidsvermogen (gemiste inkomsten)
 • pensioenschade
 • verlies wegens economische kwetsbaarheid
 • kosten voor woon- of vervoersvoorzieningen

Bij kosten voor woon- of vervoersvoorzieningen kunt u denken aan:

 • een automatische transmissie in plaats van een handgeschakelde auto
 • een elektrische fiets of driewielfiets in plaats van een gewone fiets
 • een traplift
 • bredere deuren in verband met het gebruik van een rolstoel

Andere voorbeelden van schadevergoeding na een bedrijfsongeval zijn:

 • extra kosten in verband met aanpassingen om een sport te kunnen blijven beoefenen (zoals een sportprothese)
 • extra vakantiekosten

Om te zorgen dat slachtoffers na een bedrijfsongeval alle gemaakte kosten vergoed krijgen en er ook geen andere schade over het hoofd wordt gezien, wordt er een schadestaat opgesteld (die regelmatig wordt bijgewerkt).

Voor het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding (het uitwerken van verschillende kostenposten en schadecomponenten) worden vaak deskundigen ingezet. Letselschade berekenen is niet eenvoudig en daarom krijgen wij hulp van de volgende deskundigen.

Deskundigen om de schadeclaim na een ongeval te begroten

Een medisch adviseur

Deze neemt kennis van de medisch informatie van de behandelend artsen en therapeuten en adviseert en informeert over:

 • nog noodzakelijke of mogelijke medische behandelingen
 • de beperkingen die er zijn en zullen blijven bestaan
 • de mate van blijvende invaliditeit
 • de medische risico's voor de toekomst

Een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige kan:

 • helpen bij het re-integreren in eigen werk, ander werk bij dezelfde werkgever of helpen bij het vinden van een baan bij een andere werkgever
 • in kaart brengen hoe het carrière- en inkomensverloop zou zijn (geweest) in de situatie zonder ongeval
 • in kaart brengen hoe het carrière- en inkomensverloop is ( en zou zijn geweest) in de situatie met ongeval

Hij kijkt hierbij dus naar de situatie met en zonder ongeval en kan zo het verlies van arbeidsvermogen in kaart brengen.

Bij een zelfstandig ondernemer wordt hiervoor een bedrijfseconoom ingeschakeld.

Een casemanager

Een casemanager kan helpen om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen en daarmee welke hulp en hulpmiddelen er nodig zijn in verband met het letsel. De aanvraag voor vergoeding of de aanschaf wordt ook geregeld door de casemanager. Dit ontlast degene die letselschade heeft opgelopen en hierdoor is een en ander vaak ook sneller geregeld.

Een rekenbureau

Bij ernstig letsel met blijvende gevolgen wordt een rekenbureau ingeschakeld om de contante waarde te berekenen. De contante waarde is het bedrag waarmee het slachtoffer gedurende de rest van zijn leven alle verschenen en toekomstige schade kan opvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • het verlies van looncomponenten, zoals een auto van de zaak
 • het verlies van toeslagen
 • de pensioenschade
 • de wettelijke rente
 • de inflatie
 • de fiscale component (de verschuldigde vermogensrendementsheffing in box 3)

Met behulp van deze letselschade berekening kan dan worden vastgesteld wat de aansprakelijke partij aan schadevergoeding moet betalen.

Immateriële schadevergoeding bedrijfsongeval (smartengeld bedrijfsongeval)

Smartengeld is een schadevergoeding voor wat u in uw hart en lijf voelt, maar niet in uw portemonnee. Het is een schadevergoeding voor de pijn, ellende, het verdriet en de gederfde levensvreugde die u door het arbeidsongeval hebt en een schadevergoeding voor wat u niet heeft kunnen doen en nooit meer zult kunnen doen. Na een bedrijfsongeval kunt u mogelijk:

 • minder fysieke activiteiten samen met uw kinderen doen
 • niet meer werken of heeft u uw geliefde baan moeten opgeven
 • uw hobby's niet meer uitoefenen
 • geen bijdrage meer leveren in het huishouden

Wat is belangrijk voor het smartengeld?

Het smartengeld wordt pas kort voor het afwikkelen van de zaak uitgewerkt. Voor de hoogte van deze vergoeding is onder meer van belang:

 • de mate van blijvende invaliditeit;
 • de aard en de ernst van het ongeval;
 • de duur van een ziekenhuisopname;
 • het aantal ondergane operaties;
 • de leeftijd van het slachtoffer;
 • de psychische schade;
 • de beperkingen die u tegenkomt bij het verrichten van werkzaamheden op de werkplek, thuis en bij het beoefenen van hobby’s;
 • de duur van de arbeidsongeschiktheid.

Uw letselschade advocaat zal gaan uitwerken wat het ongeval op het werk voor u tot gevolg heeft gehad en wat dus moet worden meegenomen om tot een billijke vergoeding van uw immateriële schade te komen.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld vastgesteld?

Uw letselschade advocaat maakt hierbij ook gebruik van de Smartengeldgids. Hierin staat wat rechters in allerlei zaken aan smartengeld hebben toegekend. De letselschade advocaat gaat vervolgens met de verzekeraar in gesprek om de hoogte van de schadevergoeding voor de immateriële schade vast te stellen. Komen zij er samen niet uit, dan kan dit aan de rechter worden voorgelegd in een deelgeschil. De rechter stelt dan de vergoeding voor het smartengeld vast.

De vergoeding van smartengeld is in Nederland niet zo hoog als in bijvoorbeeld Amerika. Het is dus slechts een pleister op de wond. Hoewel de immateriële schade voor mensen heel belangrijk is, is de materiële schade veelal veel hoger dan het smartengeld.

Letselschade vergoeding na bedrijfsongeval?

Hebt u een bedrijfsongeval gehad onder werktijd en daarbij letselschade opgelopen? Schakel dan de juridische bijstand van een gespecialiseerde letselschade advocaat in.

Bij Bewust Letselschade Advocaten hebben we veel ervaring met bedrijfsongevallen en het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Als de aansprakelijkheid voor het bedrijfsongeval vaststaat, helpen we u vervolgens ook om de letselschadevergoeding te krijgen waar u recht op heeft.

Het draait echter niet alleen om het krijgen van een schadevergoeding. Wij willen er ook (met hulp van de hierboven genoemde deskundigen) voor zorgen dat u uw leven na het bedrijfsongeval weer zo goed mogelijk kunt oppakken.

[CTA]

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch