Verlies arbeidsvermogen: zelfstandig

Letsel leidt vaak tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Mogelijk realiseert u daardoor minder of zelfs helemaal geen omzet meer, waardoor uw resultaat lager uitvalt. Dit kan leiden tot problemen voor u, maar ook voor uw eventuele medevennoten. Of misschien hebt u ter voorkoming daarvan iemand ingehuurd om de werkzaamheden in uw plaats te verrichten. Ook die vervangingskosten drukken op het resultaat en daarmee op uw netto-inkomen.

[CTA]

Wat is belangrijk bij een ondernemer met letsel? 

Bij een zelfstandig ondernemer met letsel is het belangrijk om:

 • Te zorgen dat de onderneming zo goed als mogelijk door blijft lopen.
 • De financiĆ«le situatie en toekomst van een onderneming goed te onderbouwen met jaarrekeningen, IB-aangiftes, BTW-aangiftes en bij beginnende ondernemers een bedrijfsplan.
 • Met hulp bij re integratie het arbeidsvermogen weer zoveel mogelijk te herstellen.

Hulp bij het continueren van de onderneming en re-integratie

De aansprakelijke tegenpartij moet u hulp bieden bij het re integreren. Hier kan een arbeidsdeskundige voor worden ingeschakeld.

Hulp van een arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige kan u adviseren over:

 • andere manieren om uw gebruikelijke werkzaamheden uit te voeren
 • hulpmiddelen om uw werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren
 • het herverdelen van taken met uw partner(s) of werknemer(s)
 • het inschakelen van anderen om (tijdelijk of langdurig) taken van u over te nemen

Schadepost verlies van arbeidsvermogen

Ook met goede hulp en collega's ontstaat er vrijwel altijd een verlies van inkomen. Door het letsel is uw arbeidsvermogen aangetast en ontstaat er verlies van inkomen. Deze inkomstenderving door letsel noemen we verlies van arbeidsvermogen. De schadepost verlies van arbeidsvermogen is meestal de grootste schadepost.

Belastinggarantie schadevergoeding

Er wordt gesproken van verlies van arbeidsvermogen in plaats van inkomstenderving om te voorkomen dat de Belastingdienst de schadevergoeding aanmerkt als winst uit onderneming. Omdat dit echter soms toch gebeurt, wordt bij de aansprakelijke partij een belastinggarantie bedongen.

Uitgangspunt bij verlies arbeidsvermogen

Het bestaan en de omvang van schade wegens verlies van arbeidsvermogen dient te worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen:

 • het inkomen van de benadeelde in de feitelijke situatie na het ongeval
 • en het inkomen dat de benadeelde in de hypothetische situatie zonder ongeval zou hebben verworven

Bewijslast bij verlies arbeidsvermogen

De stelplicht en bewijslast van het bestaan en de omvang van de schade rusten in beginsel op het slachtoffer. Aan het slachtoffer mogen in dit verband echter geen strenge eisen worden gesteld. Het is immers de aansprakelijke partij die aan hem de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over wat er in de situatie zonder ongeval zou zijn gebeurd. Bij de beoordeling van de situatie zonder ongeval komt het dan ook aan op hetgeen hieromtrent redelijkerwijs te verwachten valt. 

Kort en goed komt het bovenstaande erop neer dat een slachtoffer steeds het voordeel van de twijfel verdient.

Vaststelling verlies arbeidsvermogen

Er moet worden bepaald wat u voor resultaat zou hebben behaald indien het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Het verlies van arbeidsvermogen bij een zelfstandige wordt vastgesteld door onder andere te kijken naar:

 • jaarstukken van de jaren voorafgaand aan het ongeval;
 • de vooruitzichten voor uw branche.

Soms is het verlies van arbeidsvermogen lastig vast te stellen en te berekenen. In die gevallen schakelen wij dan ook een bedrijfseconoom en/of arbeidsdeskundige in. Deze deskundigen kunnen de financiƫle situatie en ontwikkeling van uw onderneming met en zonder ongeval in kaart te brengen. Soms worden deze deskundigen door de rechter in een letselschade procedure benoemd.

Invloed andere uitkering op verlies van arbeidsvermogen

Mogelijk heeft u recht op een uitkering in het kader van een ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Soms wil de aansprakelijke partij die uitkering in mindering brengen op de schadevergoeding. Of dat terecht is, is onder andere afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekering.

Pensioenschade?

Indien u ook een pensioenvoorziening had, dan loopt u vermoedelijk ook pensioenschade op door het letsel. Ook dit dient de aansprakelijke tegenpartij te vergoeden.

Berekening door rekenbureau

Als partijen het erover eens zijn wat het jaarlijkse verlies aan arbeidsvermogen bedraagt of de rechter hierover heeft beslist, dan wordt veelal aan een rekenbureau gevraagd om de schade te berekenen. Hierbij wordt dan ook rekening gehouden met:

 • rente
 • inflatie
 • sterftekanscorrectie
 • vermogensrendementsheffing (Box 3)

Zo weet u dat de schadevergoeding die u bij de afwikkeling krijgt, toereikend is om uw schade mee op te vangen.

[CTA]

Heeft u verlies van arbeidsvermogen?

Array Daan Andries
Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch