Letselschade medische fout

Ieder mens maakt fouten. Dit is niet anders voor artsen, therapeuten, verpleegkundigen en apothekers. De gevolgen kunnen bij een medische behandeling echter groot zijn. Niet alleen voor u, maar ook voor andere patiënten. Vaak is er sprake van een gebrek aan openheid over de gemaakte medische fout. Dit kan ertoe leiden dat u ‘werk wilt maken’ van deze medische misser. Zit u in deze of een soortgelijke situatie? En bent u benieuwd wat de mogelijkheden bij medische fouten zijn? Neem dan contact met ons op.

[CTA]

Medische fouten

Mogelijk bent u slachtoffer van een medische fout, soms ook wel medische misser genoemd. Daar is sprake van als een arts (huisarts of specialist), apotheker, verpleegkundige of therapeut (zoals een fysiotherapeut of manueel therapeut) een fout heeft gemaakt bij de medische behandeling. Bij een medische fout kan worden gedacht aan:

 • het ten onrechte iemand niet doorverwijzen
 • het missen van een diagnose
 • het stellen van een verkeerde diagnose
 • een fout tijdens een operatie, zoals
 • het opereren van het verkeerde arm of been
 • het achterlaten van materiaal in het lichaam
 • het beschadigen van een ander orgaan
 • het toedienen van te veel of verkeerde medicatie
 • het niet toedienen van benodigde medicatie
 • het toepassen van een verkeerde behandelmethode (bijvoorbeeld kraken wanneer er contra-indicaties zijn).
 • het gebruik van een ongeschikt hulpmiddel, zoals ondeugdelijke protheses.

Of er sprake is van een medische fout, is vaak een lastige vraag om te beantwoorden. Bij vrijwel iedere medische ingreep zijn er immers mogelijke complicaties, zoals bijvoorbeeld een allergische reactie. De vraag is dan ook altijd: is er nu iets fout gegaan of fout gedaan?

Soms is het echter duidelijk, wordt de fout door de arts erkend of bevestigt een andere arts (bijvoorbeeld in een second opinion) dat een redelijk bekwame arts anders zou hebben gehandeld. Bij twijfel vragen we aan onze medisch adviseur of er medisch fout is gehandeld.

Wat te doen bij medische fouten?

Ieder mens maakt fouten. Dit is niet anders voor artsen, therapeuten, verpleegkundigen en apothekers. Een medische fout kan voor een patiënt echter grote gevolgen hebben. Vaak wordt er letselschade opgelopen door een medische fout.

Regelmatig is er sprake van een gebrek aan openheid over de gemaakte medische fout, ondanks de Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA). Dit kan ertoe leiden dat u ‘er werk van wilt maken’ om te voorkomen dat een andere patiënt hetzelfde overkomt.

Voordat u beslist hoe u de fout aan de kaak wilt stellen, is het goed om te weten wat u mag verwachten van de artsen en wat u zelf dient te doen.

Artsen moeten medische fout melden

Een zorgverlener moet een calamiteit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Dit betekent dat duidelijke, grote medische missers met ernstige gevolgen direct gemeld moeten worden maar incidenten en complicaties niet. De zorgverlener moet zelf inschatten of het een calamiteit betreft. Maar een (klein) deel van de medische missers wordt derhalve door de arts als calamiteit bij de Inspectie gemeld.

Van een calamiteit wordt een rapport opgesteld en u heeft recht op een (geanonimiseerd) kopie daarvan.

Medisch gegevens opvragen

Vraagt u zelf zo spoedig mogelijk het gehele dossier met betrekking tot de betreffende medische behandeling op. Het medisch dossier van de periode daarvoor en daarna is ook belangrijk zodat vastgesteld kan worden:

 • hoe uw gezondheidstoestand voor de medische fout was
 • in hoeverre de behandeling na de medische fout de gevolgen heeft kunnen wegnemen of verzachten

Het gaat dus om:

 • het dossier van de arts die de fout heeft gemaakt (denk ook aan beeldmateriaal zoals röntgenfoto's)
 • het dossier van de arts die u daarvoor of daarna (voor behandeling of second opinion) bezocht heeft in verband met hetzelfde medische probleem

U kunt dit meestal eenvoudig opvragen en heeft recht op een kopie van uw medisch dossier. Dit mag u niet geweigerd worden.

Als u het medisch dossier en eventueel het calamiteitenrapport in uw bezit heeft, kunt u bekijken welke wegen u wilt bewandelen om de gemaakte medische fout aan de kaak te stellen.

De Inspectie voor de gezondheidszorg

Heeft u de indruk dat de fout vaker wordt gemaakt? Dan kan het nuttig zijn om dit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie bepaalt echter zelf welke meldingen ze verder onderzoeken en welke niet.

Een melding bij de Inspectie biedt niet een oplossing in uw zaak. Maar het voorkomt mogelijk wel dat er soortgelijke fouten gemaakt worden in de toekomst.

Het Medisch Tuchtcollege

Is de zorgverlener ingeschreven in het BIG-register? Dan kan er een tuchtklacht tegen hem of haar worden ingediend bij het medisch tuchtcollege. De samenstelling van het tuchtcollege is afhankelijk van de klacht. Als het bijvoorbeeld gaat om een klacht over een huisarts, dan zitten er 2 of 3 huisartsen in het medisch tuchtcollege. Acht het medisch tuchtcollege de klacht gegrond? Dan legt het veelal een maatregel op aan de zorgverlener, zoals:

 • een waarschuwing
 • een berisping
 • een (voorwaardelijke) schorsing
 • schrapping uit het register

De meeste van deze maatregelen worden ook gepubliceerd.

Het medisch tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen. Van een uitspraak van het Regionaal tuchtcollege kan beroep worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege.

Aan het begin van dit artikel werd al vermeld dat ieder mens fouten maakt. Over het indienen van een tuchtklacht wordt door ons dan ook niet te makkelijk gedacht.

Een klacht indienen bij het ziekenhuis of de praktijk

Zorgverleners zijn verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Als er een klacht wordt ingediend, bemiddelt deze tussen de klager en de zorgverlener. Is bemiddeling voor deze klager niet voldoende? Dan kan de klacht ook worden voorgelegd aan:

 • de eigen – interne of externe – klachtencommissie
 • de geschilleninstantie waar de zorgverlener bij is aangesloten

De klachtencommissie oordeelt enkel of de klacht gegrond of ongegrond is. De geschilleninstantie is ook bevoegd om een schadevergoeding tot € 25.000,- toe te kennen.

Civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor uitbetaling van letselschade

Wilt een schade claimen (van meer dan € 25.000,-)? Dan dient u de zorgverlener aansprakelijk te stellen. De claim komt dan veelal terecht bij de verzekeraar van de zorgverlener. De verzekeraar behandelt de claim dan verder samen met een medisch adviseur. De betreffende zorgverlener is hier in het begin bij betrokken. De zorgverlener kan dan zijn of haar toelichting te geven. Daarna verdwijnt hij of zij uit beeld.

Ziekenhuis aansprakelijk stellen voor onzorgvuldig handelen

Als de fout is gemaakt door een arts (of andere hulpverlener) die werkt in een ziekenhuis, dan is niet alleen de arts aansprakelijk maar is ook het ziekenhuis aansprakelijk.

Zijn partijen het niet eens over de vraag of het een verwijtbare fout betrof of wat de letselschade is? Dan kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke medisch deskundige. Vervolgens kan de rechter dan nog gevraagd worden om het geschil op te lossen en de schade vast te stellen.

Medisch haalbaarheidsonderzoek bij een medische fout

Stelt de zorgverlener zelf geen fout te hebben gemaakt? Dan kan het zinvol zijn om eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten door een medisch adviseur. Het beoordelen van de vraag of er inderdaad een verwijtbare medische fout is gemaakt is namelijk niet eenvoudig. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een complicatie. Deze beoordeling dient dan ook door een medicus te worden gedaan. Wij schakelen hiervoor onze medisch adviseurs in. Deze geeft op basis van het dossier van de betrokken artsen medisch advies. Hierin geeft hij aan of er sprake is geweest van medisch onzorgvuldig handelen en waarom wel of niet.

Een combinatie van de mogelijkheden

Het is ook mogelijk om meerdere wegen te bewandelen. De verschillende instantie zullen namelijk kennisnemen van elkaars uitspraken. Zij kunnen deze vervolgens meenemen in het eigen oordeel. Het bewandelen van meerdere wegen kan in sommige gevallen de zaak dan ook versterken. Acht het tuchtcollege de klacht echter ongegrond? Dan is de kans klein(er) dat de civiele rechter de aansprakelijkheid vaststelt. Is er geen aansprakelijkheid? Dan volgt er ook geen uitbetaling van de letselschade.

Schadevergoeding medische fout

Als de aansprakelijkheid erkend wordt door het ziekenhuis of vastgesteld door de rechter dan moet de aansprakelijke partij de letselschade vergoeden. Het gaat dan niet alleen om materiële schade (zoals extra medische kosten) maar ook om immateriële schade vanwege de pijn, ellende en het verdriet die de medische fout heeft veroorzaakt.

De begroting en onderbouwing van deze schade neemt de letselschade advocaat ook op zich. Deze gaat vervolgens in gesprek met de aansprakelijke partij (vaak een ziekenhuis) of diens verzekeraar om voor u de maximale schadevergoeding te krijgen.

Letselschade medische fout?

Denkt u letselschade te hebben opgelopen door een medische misser in een ziekenhuis of door een fout van een andere zorgverlener?

Wij denken graag met u mee wat u wilt bereiken en welke mogelijkheden er daarvoor in juridische zin zijn. Dus bent u slachtoffer van een fout in de medische wereld? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

[CTA]

Regio's Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Breda

De letselschade advocaten van Bewust Letselschade Advocaten zijn werkzaam in de regio's:

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch