Ieder mens maakt fouten. Dit is niet anders voor artsen, therapeuten, verpleegkundigen en apothekers. De gevolgen kunnen echter groot zijn. Niet alleen voor u, maar ook voor andere patiënten. Vaak is er sprake van een gebrek aan openheid over de gemaakte medische fout. Dit kan ertoe leiden dat u ‘er werk van wilt maken’. Zit u in deze of een soortgelijke situatie? En bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.

Bel 040-369 0 169 of mail naar info@bewustlsa.nl.
 

De Inspectie voor de gezondheidszorg

Hebt u de indruk dat de fout vaker wordt gemaakt? Dan kan het nuttig zijn om dit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie bepaalt echter zelf welke meldingen ze verder onderzoeken en welke niet.

Een melding bij de Inspectie biedt niet een oplossing in uw zaak. Maar het voorkomt mogelijk wel soortgelijke fouten in de toekomst.

Het Regionaal Tuchtcollege

Is de zorgverlener ingeschreven in het BIG-register? Dan kan er een tuchtklacht tegen hem of haar worden ingediend. De samenstelling van het tuchtcollege is afhankelijk van de klacht. Als het bijvoorbeeld gaat om een klacht over een huisarts, dan zitten er 2 of 3 huisartsen in het college. Acht het tuchtcollege de klacht gegrond? Dan legt het veelal een maatregel op aan de zorgverlener, zoals:

  • een waarschuwing
  • een berisping
  • een (voorwaardelijke) schorsing
  • schrapping uit het register

De meeste van deze maatregelen worden ook gepubliceerd.

Het tuchtcollege kan geen schadevergoeding toekennen.

Aan het begin van dit artikel werd al vermeld dat ieder mens fouten maakt. Over het indienen van een tuchtklacht wordt door ons dan ook niet te makkelijk gedacht.

Uitbetaling van letselschade: een klacht bij het ziekenhuis of de praktijk

Zorgverleners zijn verplicht om een klachtenfunctionaris te hebben. Als er een klacht wordt ingediend, bemiddelt deze tussen de klager en de zorgverlener. Is bemiddeling voor deze klager niet voldoende? Dan kan de klacht ook worden voorgelegd aan:

  • de eigen – interne of externe – klachtencommissie
  • de geschilleninstantie waar de zorgverlener bij is aangesloten

De klachtencommissie oordeelt enkel of de klacht gegrond of ongegrond is. De geschilleninstantie is ook bevoegd om een schadevergoeding tot € 25.000,- toe te kennen.

Uitbetaling van letselschade: civielrechtelijk aansprakelijk stellen

Wilt een schadevergoeding (van meer dan € 25.000,-)? Dan dient u de zorgverlener aansprakelijk te stellen. De claim komt dan veelal terecht bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de zorgverlener. De verzekeraar behandelt de claim dan verder. De betreffende zorgverlener is hier in het begin bij betrokken. De zorgverlener kan dan zijn of haar toelichting te geven. Daarna verdwijnt hij of zij uit beeld.

Zijn partijen het niet eens zijn over de vraag of het een fout betrof of wat de letselschade is? Dan kan een beroep worden gedaan op onafhankelijke medische deskundigen. Vervolgens kan de rechter dan nog gevraagd worden om het geschil op te lossen en de schade vast te stellen.

Medisch haalbaarheidsonderzoek bij een medische fout

Stelt de zorgverlener zelf geen fout te hebben gemaakt? Dan kan het zinvol zijn om eerst een medisch haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten. Het beoordelen van de vraag of er inderdaad een fout is gemaakt is namelijk niet eenvoudig. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een complicatie. Deze beoordeling dient dan ook door een medicus te worden gedaan. Wij schakelen hiervoor onze medisch adviseurs in.

Een combinatie van de mogelijkheden

Het is ook mogelijk om meerdere wegen te bewandelen. De verschillende instantie zullen namelijk kennisnemen van elkaars uitspraken. Zij kunnen deze vervolgens meenemen in het eigen oordeel. Het bewandelen van meerdere wegen kan in sommige gevallen de zaak dan ook versterken. Acht het tuchtcollege de klacht echter ongegrond? Dan is de kans klein(er) dat de civiele rechter de aansprakelijkheid vaststelt. Is er geen aansprakelijkheid? Dan volgt er ook geen uitbetaling van de letselschade.

Ons werkgebied Eindhoven Tilburg Breda Den Bosch